Hovedoppgave for NorMIT er forskning knyttet til infrastruktur for bildeveiledet minimal invasiv behandling og navigasjonsteknologi. Sammen med dette hører forskning og utvikling av områder som logistikk, arbeidsflyt, kommunikasjon, organisering og overføring av høyoppløselige bilder.

Kontakt oss i tidlig fase
Ta kontakt med oss tidlig i prosjektets designfase, slik at vi kan bistå med å presisere krav til forskningsprosjekter, aktuelt utstyr og kostnader forbundet med ditt forskningsprosjekt.

Kostnader
Av NorMIT-prosjektets totale kostnader på 250 millioner kroner, kommer 52 millioner kroner fra Forskningsrådet. Resten av midlene kommer fra prosjekteiere, deltakere og egenandel (brukerbetaling) fra forskningsaktiviteter gjennom programmet. Forskningsprosjektene belastes bare «sin del» av investeringene, det vil si bare for det utstyr som brukes, og den tid utstyret benyttes, en såkalt brukerbetaling. Dette er kostnader som må med i forskningsprosjektets totalbudsjett, så ta gjerne kontakt tidlig, slik at vi sammen kan finne riktig kostnadsnivå.

Etisk godkjenning
Før prosjekter tildeles tid i operasjonsstuene, må de være godkjente av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Se helseforskning.etikkom.no

Forskning på alle nivå
Ved våre operasjonsstuer kan forskning på alle nivå utføres; fra mastergradsoppgaver og doktorgradsarbeid til langsiktige forskningsprogrammer. Både norske og utenlandske forskere og forskningsinstitusjoner kan benytte infrastrukturen NorMIT.